GURE ZERBITZUAK

LANEKO AHOLKULARITZA

Langile eta enpresen laneko eta Gizarte Segurantzako aholkularitza eta kudeaketa: lan-kontratuak prestatzea, soldata-orriak, gizarte-aseguruak, pentsioen izapideak, etab.

AHOLKULARITZA FISKALA

Abantaila eta onura fiskalen kudeaketa eta aholkularitza, zerga-betebeharren ingurukoa (zergak osatu eta aurkeztea), Administrazio Publikoaren aurrean partikular eta enpresarientzat (pertsona fisikoak eta sozietateak).

FINANTZA AHOLKULARITZA

Aurrezkien eta inbertsioen arloko aholkularitza, adibidez baloreak, inbertsio-funtsak, akzio eta partaidetzen salerosketa, hipoteka-maileguak, kredituen kudeaketa (KOI lineak), pentsio-planak, etab.

KONTULARITZAKO AHOLKULARITZA

Enpresen kontularitzaren inguruko aholkularitza eta kudeaketa, Kontularitzako Plan Orokorraren arabera, haien irabazi fiskalak eta kontabilitatekoak optimizatuz: kontabilitateak, urteko kontuak, egoera-analisiak, txostenak jaulkitzea, etab.

Aholkularitza juridikoa

Banakako aholkularitza zehatza jarduera judizialetan eta judizioz kanpokoetan, arlo zibilean, merkataritzan, zergen esparruan, lan-arloan eta Gizarte Segurantzaren eremuan, etab., hala sozietateentzat nola banakako enpresarientzat edo pertsona fisikoentzat.

EKINTZAILEENTZAKO AHOLKULARITZA

Zerga-, lan- eta kontabilitate-arloko aholkularitza eta kudeaketa ekintzaileentzat beren enpresa-kudeaketako jarduera hasi eta garatzeko: enpresa-plana, marketin-plana, forma juridikoaren hautaketa, etab.

LAGUNTZAK ETA DIRU-LAGUNTZAK

Enpresa, ETE eta autonomoentzako orotariko laguntzak eta diru-laguntzak bilatu, izapidetu eta justifikatzea (nazionalak, eskualdekoak, probintziakoak edo udalekoak)

ATZERRITARTASUNA

Nazionalitate-espedienteak izapidetzea, baita lan egiteko baimenak eta egoitza-baimenak ere, familiak bateratzeko prozesuak, itzuli diren emigranteak, tituluak homologatzea, dokumentuen legalizazioa, fiskalitatea, etab.

ERREGISTROA

Erregistroetako izapideak (Erregistro Zibilekoak, Merkataritza Erregistrokoak eta Jabetza Erregistrokoak), ohar soilen eskaera, ziurtagiriak, inskripzioak, enpresa-liburuen legeztapena: kontabilitate-liburuak, akta-liburuak, bazkideen liburuak, etab.

ESKRITURAK

Eraikinen salerosketetarako eskriturak izapidetu eta kitatzea, obra berriaren aitorpen-eskriturak, segregazioak eta pilaketak, orotariko eskriturak erregistroetan inskribatzea, etab.

TRAFIKOA

Gidarien eta ibilgailuen gestioak eta izapideak Trafikoko Buruzagitzaren aurrean: gidabaimena berritzea, matrikulazioa, ibilgailuen lekualdaketa, bajak, errehabilitazioa, etab.

GARRAIOA

Aholkularitza eta kudeaketa errepide bidezko garraio-enpresen izapideetarako: garraio publiko edo pribaturako baimena lortzea, bidaiarien edo salgaien garraiorako, nazioarteko garraiorako, salgai arriskutsuetarako, zigorrak, etab.

HERENTZIAK

Herentzien aholkularitza eta izapideak, heriotza-ziurtagiriak lortzea, azken nahiaren xedapena lortzea, Oinordetzen eta Dohaintzen gaineko Zerga kitatu eta ordaintzea, plusbalioak, etab.

OINORDETZAK

Familia- edo enpresa-ondarearen inter vivos eta mortis causa ondorengotzaren aholkularitza eta plangintza fiskala, Oinordetzen gaineko Zergari, PFEZari eta Ondarearen gaineko Zergari dagokienez, herentzien izapideak, etab.

KATASTROA

Ondare higiezinen, landakoen eta hirikoen izapide katastralen kudeaketa eta aholkularitza, hala nola alta eta aldaketa katastralak, ziurtapen grafikoak eta deskripziozkoak, higiezinen balorazio katastralak egiaztatzea, etab.

PATENTEAK ETA MARKAK

Enpresen markak eta logoak erregistratzeko aholkularitza eta izapideak, lehiakideengandik bereiz daitezen, baita Jabetza Intelektualarekin eta Industrialarekin erlazionatutako beste edozein izapide ere

ENPRESEN ERAKETA

Sozietate bat eratzeko aholkularitza eta gestioa, hasierako izapideak, hala nola Merkataritza Erregistroan inskribatzea, alta fiskalak, baimenak eta lizentziak, diru-laguntzak, etab.

MERKATARITZA

Merkataritza-planifikaziorako aholkularitza enpresaren izaera juridikoa aukeratzeko, langile- nahiz enpresa-arloan gauzatuko diren jardueren ezaugarri eta interesen arabera

Biciregistro

Administrazio-kudeatzaileak Biciregistroren baliozkotze-guneak dira. Biciregistro Trafikoko Zuzendaritza Nagusiaren eta atxikitako udalen ekimen bat da, eta zure bizikleta galdu edo lapurtzen badute babestu eta aseguratzea ahalbidetzen dizu

KAPITALAK ZURITZEA PREBENITZEA

Kapitalak zuritzea eta terrorismoa finantzatzea prebenitzeari buruzko betebeharrak eta legeria, jarduera-protokoloa eta prozedura zehatzak ezartzea, etab.

DPLO

Datuak Babesteko Lege Organikoa enpresetara egokitzea, datu pertsonalak babestea bermatzeko aholkularitza, sistema informatikoak, datuen segurtasuna, Interneteko legezko betekizunak, etab.

LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIOA

Laneko arriskuen prebentzioaren arloko betebeharrak eta legeria, enpresan langileen segurtasunerako eta osasunerako baldintzak hobetzeko

ETEak

Zerga-, lan-, kontabilitate- eta administrazio-arloko aholkularitza eta kudeaketa ETE-entzat beren enpresa-jarduera hasi eta garatzeko, diru-laguntzen eta laguntzen inguruko informazioa eta kudeaketa, etab.

KANPO-MERKATARITZA

Aholkularitza juridikoa kanpo-merkataritzarako eta enpresa txiki eta ertainak nazioartekotzeko: nazioarteko kontratazioa, atzerriarekiko eragiketetan kobratu eta ordaintzeko, diru-laguntzen informazioa eta gestioa, etab.

UDAL-LIZENTZIAK

Irekitzeko eta jarduerarako udal lizentzietarako aholkularitza eta izapideak (ez-kaltegarriak, kalifikatuak edo salbuetsiak), irekitzeko lizentziaren titulartasun-aldaketa, obra handien edo txikien lizentziak, etab.

NETPRO

Europako mugez gaindiko higiezinen transmisioaren izapide telematikoa, erosle atzerritarrari bere herrialdetik Espainian eraikin bat erosteko izapide guztiak egitea ahalbidetuz

NAUTIKA

Kirol- eta aisialdi-nautikarako orotariko dokumentuen kudeaketa eta tramitazioa: matrikulazioak, titular-aldaketak, salerosketa-kontratuak, itsasontziei bandera jartzea, etab.

ONDASUNEN JABETZA ETA ADMINISTRAZIOA

Ondare higiezinen administrazioa eta kudeaketa, pertsona fisiko eta juridikoak, aholkularitza fiskala, juridikoa eta kontabilitatekoa higiezinen arloan, higiezinak saltzea eta alokatzea, kondominioen administrazioa, etab.